1. člen

Kartico Starodobnik (v nadaljevanju: kartica) lahko dobi vsak, ki izpolni Vpisni list pridruženega člana, plačuje članarino in spoštuje določila Statuta Združenja Starodobnik (v nadaljevanju: imetnik). Članarina se plača za koledarsko leto, ki ga predstavlja obdobje od 1. januarja tekočega leta do 31. decembra istega leta.

Vsako plačilo podporne članarine Starodobniku v obdobju med 01.10. in 31.12. tekočega leta, prejme imetnik kartico Starodobnik z oznako naslednjega leta, veljajo pa ugodnosti že tekočega leta od 01.10. do 31.12. naslednjega leta. Primer: če imetnik vplača dne 15.10.2015, bo prejel kartico Starodobnik za leto 2016, vendar bo lahko že takoj uveljavljal popuste (ko plača kartico Starodobnik) pri Starodobnikovih ponudnikih v obdobju med 15.10.2015 in 31.12.2016.

2. člen

Izdajatelj in lastnik kartice je Združenje Starodobnik, Kovačičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Starodobnik). Na kartici so objavljeni osnovni identifikacijski podatki imetnika.

Imetnik je dolžan kartico skrbno hraniti. Kartica je neprenosljiva.

3. člen

Starodobnik pošlje izkaznico na imetnikov naslov.

Kartica velja s plačilom članarine. Njena veljavnost se izteče zadnjega dne v mesecu decembru. V kolikor se član do najkasneje 15.11. v tekočem letu pisno ne izpiše iz članstva, se mu avtomatično pošlje kartica z novo letnico in je tako član obvezen poravnati članarino za prihajajoče leto.

Kartica velja kot potrdilo o članstvu v Starodobniku, z njo pa lahko imetnik uveljavlja tudi ugodnosti, ki mu jih nudi Starodobnik ali pravne in fizične osebe preko Starodobnika. Seznam ponudnikov popustov je objavljen na naslovu http://starodobnik.net/ponudniki/

Članarina znaša 25€ za koledarsko leto.

4. člen

Izgubo ali krajo kartice mora imetnik takoj sporočiti Starodobniku na poštni naslov Združenje Starodobnik, Kovačičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte na naslov info@starodobnik.net. Za novo izkaznico zaradi izgube ali kraje Starodobnik zaračuna stroške izdelave v znesku 10 €.

5. člen

Starodobnik si pridržuje pravico, da imetniku, ki kakorkoli krši ta določila ali določila statuta Starodobnika, brez obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo kartice in jo za primere koriščenja ugodnosti uvrsti na seznam blokiranih kartic. Kartica je odtlej samo še dokazilo o članstvu v Starodobniku.

O morebitnem odvzemu kartice in popolni razveljavitvi kartice (prenehanje članstva v Starodobniku), odločajo organi Starodobnika v skladu s statutom.

6. člen

Imetnik mora Starodobniku v roku 8 dni od dneva spremembe pisno posredovati vse spremenjene osebne podatke. Imetnik soglaša, da Starodobnik pridobljene osebne podatke uporablja izključno za potrebe članstva v Starodobniku in koriščenja ugodnosti, ki jih ponuja Starodobnik. Pridobljene podatke bo Starodobnik uporabljal in varoval skladno z določili ZVOP-1 − Zakona o varstvu osebnih podatkov.

7. člen

Popusti, ki jih trgovci nudijo veljajo izključno na ime imetnika kartice in niso prenosljivi na drugo osebo. V kolikor se vnovčitev popusta uveljavlja za drugo osebo, lahko trgovec uveljavljanje popusta odkloni.

8. člen

Starodobnik lahko spreminja Splošna določila za izdajanje in uporabo kartice Starodobnik. O bistvenih spremembah mora pisno obveščati člana. Če član tudi po prejemu obvestila o spremembah ali dopolnitvah teh določil, pisno ne odpove uporabe kartice in nadaljuje z njeno uporabo za koriščenje ugodnosti, se šteje, da z njimi soglaša.

9. člen

Nepooblaščena in nezakonita uporaba kartice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom in Starodobnikom rešujejo pristojni organi Starodobnika. Pri koriščenju ugodnosti vsak imetnik zase neposredno ureja vsa pravna in druga razmerja med imetnikom in ponudnikom ugodnosti.

Ljubljana, 1. oktober 2015

Združenje Starodobnik